Betere profilering van je school in slechts 15 minuten

Als schooldirecteur of leerkracht heb je genoeg of zelfs te veel op je bordje. Jullie leerlingen komen (terecht) op nummer één, daarnaast ook nog je administratie, regelmatig overleggen en alle andere to-do-dingen. Marketing schiet er dan vaak bij in. Toch is het belangrijk regelmatig aandacht te besteden aan marketingactiviteiten voor jouw school. Daarom krijg jij in deze blog van mij vijf marketingacties die maar 15 minuten van je tijd kosten en direct resultaat opleveren.

1. Optimaliseer 1 pagina op je website

Waarschijnlijk weet je nog wel een webpagina van jullie schoolsite waar een aanpassing nodig is of waarvan de SEO beter kan. De hele website in één keer aanpassen is een groot project, maar elke week een kwartier om wat wijzigingen door te voeren is goed te doen.

2. Check je social media

Elke dag 1 bericht op social media zorgt al voor een betere profilering van je school. Check elke dag op een vast tijdstip jullie social media pagina’s en plaats zelf een bericht. Juist de interactie van dit medium maakt het gebruik ervan interessant. Plaats bijvoorbeeld een reactie op een Facebook-bericht, of stel zelf een vraag op Twitter om reacties uit te lokken. Dit hoeft niet meer dan 15 minuten te kosten.

PS Verzamel al je ideeën en leuke posts over onderwijsgerelateerde onderwerpen op één plek. Als je inspiratie zoekt voor een bericht kun je altijd even in je ideeënverzamelbox kijken.

3. Neem de meest gestelde vragen op in je (extra) nieuwsbrief

Je krijgt als schoolleider/ bouwcoördinator/ leerkracht vaak dezelfde vragen van ouders. Verzamel deze vragen en neem één keer per schooljaar de vijf meest gestelde vragen op in jullie nieuwsbrief. Of maak er een speciale editie van. Plaats deze meest gestelde vragen ook op je website (eventueel ook de vragen van nieuwe ouders) of op jullie ouderportal. Dit kost je niet veel tijd, je helpt hiermee de ouders en het scheelt je als school veel tijd.

4. Onderhoud je PR-contacten

Bel (of mail) de redacties van drie lokale kranten om hen op de hoogte te brengen van de plannen voor het komende schooljaar. Nodig hen uit voor bijvoorbeeld het (lustrum)feest, schoolevenement of een koffiedate. Vertel over jullie gekozen schoolprofiel, speerpunten en (laat zien) hoe jullie dit in de praktijk waarmaken. Het levert niet altijd direct een artikel op, maar op de lange termijn zijn dit vaak waardevolle relaties. Ook deze actie kost niet meer dan een kwartier.

5. Plaats een foto

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Maak een foto van iets waar jij, je leerlingen of docenten op dat moment mee bezig zijn of van iets dat je bezig houdt. Bijvoorbeeld nieuwe school t-shirts, een sportdag, een bijzondere les etc. Deel deze op social media, jullie site en/of in de nieuwsbrief (met toestemming van ouders en leerlingen natuurlijk). Neem bij de foto of in het onderschrift altijd een link op naar jullie website. Dit kost niet veel tijd en brengt je school weer even onder de aandacht.

Marketing kan het beste structureel aangepakt worden door het samenstellen van een marketingwerkgroep bestaande uit directie, leerkracht(en) en ouders. Maak hen samen verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit je school. Verdeel onderling de taken, waaronder de bovenstaande acties die je binnen 15 minuten kunt doen. Je zult zien dat bij regelmatige acties je schoolprofilering beter wordt.

Share

Krimp? anticipeer met marketingaanpak

In hoeverre speelt leerlingendaling voor jouw school/bestuur? Wat doen jullie om hier goed op in te spelen? 73% van de PO en 77% van de VO schoolbesturen denkt te maken te krijgen met leerlingendaling, tot soms zelfs met een daling van meer dan 30%. Dit kan grote invloed hebben op het voortbestaan van scholen. Het is dus zaak hierop te anticiperen, bijvoorbeeld met een duidelijke schoolpositionering en een marktgerichte werkwijze. Zo vergroot je de aantrekkelijkheid van jouw school wat ook relevant kan zijn bij een eventuele samenwerking. Lees meer over een mogelijke marketingaanpak bij krimp.

Bereid je krimpstrategie tijdig voor
De meeste scholen hebben door demografische krimp een terugloop van leerlingen of kunnen dit in de toekomst verwachten, omdat hun regio een anticipeergebied is. Zie kaart 2015. De scholen in de anticipeergebieden hebben nog tijd om te anticiperen met een effectieve strategie. Het is ontzettend moeilijk om van koers te veranderen als de leerlingendaling al begonnen is: de krimpende school alleen al draaiende houden vergt dan alle energie. Bij tijdig ingrijpen zijn er nog meer kansen en mogelijkheden om bij te sturen. Bereid je krimpstrategie dus tijdig voor in meerdere werksessies met gemeenteraden, schoolbesturen, directeuren en (G)MR-leden.

Marketingaanpak bij krimp

Om tot een passende (regio)strategie te komen, staan hieronder een aantal stappen die scholen en schoolbesturen kunnen zetten:
1. Deskresearch en analyse: huidige leerlingenaantallen en prognoses; huidige en toekomstige situatie op terreinen huisvesting, personeel en financiën; overheidsbeleid; concurrentie etc. NB: gemeenten schatten bij nieuwbouwplannen de leerlingenaantallen vaak hoger in dan uiteindelijk het geval blijkt te zijn.
2. Marktonderzoek(en): zorg dat je inzicht hebt in de onderwijsbehoeften binnen je regio om zo met je onderwijsaanbod en positionering in te springen op maatschappelijke onderwijsbehoeften. Welke regionale werkgelegenheid is er en wat wordt er van werknemers verwacht? In Terneuzen bijvoorbeeld vind je veel internationale bedrijven. Daarom laat de VO-school die tweetalig onderwijs biedt in deze regio groei zien.
3. SWOT-analyse: stel samen een goede SWOT-analyse en een Confrontatiematrix op om de positie van de school in kaart te brengen.
4. Positionering: scholen die weten waar ze voor staan en wie ze willen bedienen, kunnen een betere strategie kiezen bij krimp. Bij het scherp krijgen van de eigen identiteit en het schoolprofiel wordt helder in hoeverre samenwerking met andere partijen/ scholen mogelijk is of dat juist zelfstandig blijven een betere keuze is. Bovendien word je met een heldere schoolpositionering een aantrekkelijkere samenwerkingspartner.
5. Krimpnotitie: hiermee verkrijg je een helder beeld van te verwachten knelpunten en mogelijke oplossingen, van de sterke en zwakke punten in de huidige situatie en van kansen en bedreigingen voor de toekomst. Dit biedt input voor een toekomststrategie. Misschien leidt zo’n analyse tot de conclusie dat krimp geen probleem is, omdat de school/ het bestuur genoeg leerlingen of financiële reserves heeft om de daling op te vangen.
6. Samenwerkingsstrategie: in geval van samenwerking kun je verder met partners een samenwerkingsstrategie ontwikkelen, waarin eventueel elke school haar eigen positionering heeft. Steeds vaker zie ik dat met name VO-scholen gezamenlijk afspraken maken en bijvoorbeeld samen hun voorlichtingsactiviteiten organiseren. Een andere eerste stap kan zijn om eens te kijken op welke thema’s samenwerken mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een gezamenlijke sportdag of cultureel evenement. Naarmate schoolbesturen elkaar dan beter leren kennen, kunnen er ook gesprekken ontstaan over de toekomst van het onderwijs. Denk aan gespreksonderwerpen als 21e eeuwse vaardigheden of ICT-toepassingen. Het is fijn als je dit soort zaken met elkaar kunt bespreken en ervaringen kunt uitwisselen. Je kunt ook kiezen voor het delen van ondersteuning of personeel (vervangingspool), uitruilen van aanbod of uitbesteden van leerlingen. Of een verdergaande samenwerking in de vorm van een IKC of een samenwerkingsschool. Zie deze voorbeelden van verschillende samenwerkingen.

Blijf communiceren

Bewustzijn van krimpvraagstukken en urgentiebesef binnen de schoolorganisatie is van groot belang. Vaak reageren ouders, leerlingen en andere betrokkenen negatief en emotioneel op krimpmaatregelen. Zij ervaren samenwerking soms als een bedreiging: het leidt tot verlies van autonomie, is een gevaarlijke stap waarvan onduidelijk is wat de gevolgen zijn. Dat leidt niet tot draagvlak voor de plannen en daarnaast is in sommige gevallen instemming van een aantal belanghebbenden vereist.

Geef ruimte aan boosheid en frustratie en betrek de verschillende stakeholders vanaf het begin bij de problematiek. Hou hier in de communicatie rekening mee en blijf communiceren over de noodzaak van samenwerking of hervormingen. Maak duidelijk dat dit juist bijdraagt aan een toekomstbestendig onderwijsaanbod en dat dit ten goede komt aan de leerlingen.

Het werkt om goed in te spelen met je onderwijsaanbod en positionering op behoeften die er zijn. Of speel samen met andere scholen in op kansen die de omgeving biedt en vragen uit de markt. Zo kun je zelfs de krimpende vijver van toekomstige leerlingen weer stabiliseren of zelfs vergroten.

Share

Verborgen talent brengt je geen schoolimago. Werk er bewust aan

Het imago van een school speelt een grote rol in de schoolkeuze van ouders. Het is dan ook belangrijk om een goed imago, dat past bij je identiteit, op te bouwen en bewust te onderhouden als school. Het werken aan een beter schoolimago is complex. Hoe doe je dit op een goede manier?

Vooral bezig met de binnenkant
“Verborgen talent brengt je geen reputatie”, is een eeuwen oude uitspraak van Desiderius Erasmus. De uitspraak klopt, ook voor scholen. Je kunt als school inhoudelijk uitstekend werk (lees onderwijs) leveren en toch een slecht imago hebben.
Een imago is het beeld dat mensen van jouw school hebben. Dat beeld kun je beïnvloeden. Het komt tot stand door indrukken, kennis, ervaringen, gevoelens en verwachtingen.
Het onderwijs is een sector waar men zich vooral bezig houdt met de inhoud, het onderwijs (de binnenkant). Goed onderwijs bieden is en blijft de basis, dat moet in orde zijn, om daarna aan de buitenkant te werken en die goede dingen zichtbaar te maken. De buitenkant en de ‘uiterlijkheden van een school’ (schoolgebouw, klaslokaal en zelfs dat van het team) hebben meer invloed dan onderwijsprofessionals vaak denken en zouden willen.
Ouders daarentegen, degenen die samen het imago van de school mede bepalen, hebben doorgaans geen verstand van de inhoud. Ouders zeggen wel dat ze de school van hun keuze goed kennen, maar vaak is hun oordeel gebaseerd op een minimum aan feitelijke informatie (sterke en zwakke punten van de school) en meer op uiterlijkheden en op hoe er in de buurt over de school wordt gepraat.
De schooldirecteur heeft een uiterst belangrijke rol bij imago ontwikkeling. Hij/zij moet het team overtuigen van het belang van de buitenkant.

Hoe werk je aan je imago?
Het is ten eerste belangrijk te weten hoe de school bekend staat in de omgeving en bij ouders. Wat wordt er verteld over de school, de leraren (ook allemaal een eigen imago) en activiteiten van de school. Wat is positief, wat is negatief?
Vervolgens moet je kijken of het imago overeenkomt met wat je als school wil uitstralen (gewenste identiteit). Bepaal je schoolprofiel, bijvoorbeeld wij zijn een innovatieve school.
Ideaal voor imagoversterking is het wanneer de identiteit (de binnenkant) helemaal overeenkomt met het imago (de buitenkant). Dit zie je echter niet vaak. Als je bijvoorbeeld zegt een innovatieve school te zijn en je werkt klassikaal en alleen nog met boeken, dan kun je nog zoveel aan PR doen, maar het versterkt je imago als innovatieve school niet.

Structureel met communicatie bezig
Om een goed imago, dat past bij de identiteit, op te bouwen is het noodzakelijk bewust bezig te gaan met marketing, communicatie en PR van je school.
Het gaat mij aan mijn hart als ik scholen zo druk bezig zie met hun belangrijkste primaire taak, dat hun communicatie naar buiten in het gedrang komt. Het gevolg: andere scholen die wel structureel met marketing en communicatie bezig zijn, trekken steeds meer leerlingen en doen het goed. Je hoort veel positieve geluiden over die scholen, terwijl jouw school lijkt weg te zakken in een moeras van negativiteit, geruchten en onbegrip. Om het tij te keren is niet alleen een kwestie van de schouders eronder door de hele school en een intensief PR-offensief. Het is tijd om het verhaal van jouw school gestructureerd naar buiten te brengen door elke medewerker. Want elke leraar, conciërge, ouder en leerling is ambassadeur van jouw school.
Zorg ervoor dat alle teksten en foto’s op je website en in je folder, alle activiteiten die je organiseert en de sfeer die je school uitstraalt het schoolprofiel benadrukken. Dus alles wat je doet, moet je schoolprofiel onderstrepen en een duidelijke rode draad hebben. Die boodschap moet je blijven herhalen, herhalen en herhalen. Als je als school nooit iets van je laat horen, zullen anderen voor jou spreken. Dat moet je altijd vermijden.

De winst
De winst is duidelijk: met een beter imago wordt het uiteindelijk een stuk eenvoudiger om leerkrachten en schoolleiders te werven én te behouden, het team krijgt een beter gevoel over haar werk en de omgeving heeft door de juiste communicatie en ambassadeurschap beter zicht op waar de school voor staat.
Ook scholen met een sterk imago moeten hieraan blijven werken. Zij hebben het makkelijker, want een sterk schoolmerk kan meer tegenslag verdragen en hoeft minder moeite te doen, maar ook zij moeten hun reputatie blijven voeden.

Investeren in onderzoek, ontwikkeling en borging van het schoolimago leidt dan in een aantal jaren tot:

• een duidelijke verbetering van de beeldvorming en het schoolimago;

• een helder en onderscheidend schoolprofiel;

• vertrouwen in de school;

• toename van leerlingenaantallen;

• vergroting van plezier in het werken voor het team en de schoolleiding.

Share